بنتونیت در برخی از صنایع کشاورزی کاربرد دارند که عبارتند از سموم کشاورزی به عنوان ناقل، کودهای کشاورزی جهت حاصل خیزی خاک و گلوله سازی و غذای حیوانات مصرف آن در این موارد از کشوری به کشور دیگر و از سالی به سالی دیگر با توجه به تغییرات آب و هوایی و جانشینی ساده در تغییر است.

آدرس كارخانه : خراسان جنوبی، شهرستان قاینات، روستای اسفشاد ، ابتدای جاده کوره ها، شرکت پودر قهستان  

تلفن تماس: 32538950-056  تلفن همراه: 09153630080

Template Design:Dima Group